- chào mọi người.
- tình hình là mình có 1 app, biến dùng chung mình để ở activity chính. fragment sử dụng lại biến này. tất cả chạy ổn cho đến khi minimized app, mình mở các ứng dụng khác lên 1 hồi, mình mở lại app thì bị crash báo lỗi là biến đang sử dụng ở fragment null( do cái acitvity nó chạy khởi tạo lại).

- mong được giúp đỡ.

Chủ đề tương tự: