Em có đoạn code như sau:
private void init() { mRow = 13; mailbox10 = new short[] {// 13*13 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,11 8, 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,13 3, 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,14 8, 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,16 3, 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,17 8, 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,19 3, 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,20 8}; mailbox11 = new short[] {// 15*15 -4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,-4, -4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,-4, -4,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,-4, -4,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,-4, -4,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,-4, -4,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,-4, -4,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,-4, -4,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,-4, -4,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 116,-4, -4,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128, 129,-4, -4,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, 142,-4, -4,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154, 155,-4, -4,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167, 168,-4, -4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4};

imgs = new ImageView[mRow * mRow];
offset = new short[] { -1, -15, 1, 15 }; offset2 = new short[] { 1, 16, 15, 14 };
///Các bác giải thích giùm em:
1. Tại sao mailbox10 sao lại bắt đầu từ 16?
2.ý nghĩa của những con số đó là gì ạ?
3. mailbox11: tại sao lại là -4 mà k p là số khác?
Em cảm ơn các bác trước ạ


Chủ đề tương tự: