Em có 1 bảng Học Sinh
_id Name ảnh
1 hoang 1
2 viet 2
Bảng thứ 2 tên Avatar
id tên ảnh ảnh
1 dep trai 1
1 binh thuong 2

ảnh em lưu dưới dạng kiểu int
Bây giờ làm sao mà load dc thông tin của hoc sinh gồm Name và ảnh
Name load lên textView,ảnh load lên ImageView
Em dùng load bảng Avatar gồm name và ảnh thì ok..load kiểu liên kết như kia mãi ko dc

Chủ đề tương tự: