Mã:
mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.device_name);
giúp mình giải thích dòng này được không ạ.

Mã:
Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBluetoothAdapter.getBondedDevices();
// If there are paired devices
if(pairedDevices.size()>0){
  // Loop through paired devices
  for(BluetoothDevice device : pairedDevices){
    // Add the name and address to an array adapter to show in a ListView
    mArrayAdapter.add(device.getName()+"\n"+ device.getAddress());
  }
}
theo mình hiểu thì nó gán tên tất cả các thiết bị đc kết nối trước đó vào mảng mArrayAdapter.
vậy dùng cái gì de lấy du liệu trong mảng này ra hiển thị ben ngoài. mình học java thì có list và table dùng vòng for dể duyệt. còn trong Android thi duyệt như thế nào. cho mình xin một vd.

thank


Chủ đề tương tự: