<span style="color: rgb(20, 20, 20); font-size: 14.6667px; line-height: 20.5333px; background-color: rgb(252, 252, 255);">

Anh em đã thấy chiếc iPhone nào chính hãng của Apple nhưng được dùng Android thay vì IOS chưa ? Thật là vi diệu khi chỉ cần một chiếc ốp lưng


Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: