Trong bộ Android 2.3 SDK mới vừa phát hành, Google đã thêm vài 1 lớp mới android.view.KeyEvent dùng để quản lý các phím nhấn cho các máy chơi game. Các phím này hoàn toàn phù hợp với những máy chơi game Playstation của Sony. Điều này cho thấy những hàm này có thể được dùng để quản lý các phím nhấn chơi game trên chiếc điện thoại Playstation phone mà Sony Ericsson sắp phát hành.

Cách phím nhấn mới được đưa vào Android 2.3 bao gồm phím: A,B,C, L1, L2, R1, R2, select, start, X, Y, và Z.

Tham khảo: Android & AndroidcentralChủ đề tương tự: