Nếu như trước kia thì Google chỉ cho phép một tài khoản duy nhất được truy cập vào phần quản lý các ứng dụng đưa lên kho ứng dụng Play Store (Android Market) thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay mọi chuyển đã thay đổi. Google đã bổ sung tính năng mới cho phần quản trị Android Developer Console với phân quyền truy cập thành 2 nhóm tài khoản bao gồm tài khoản "Acount owner" cho phép truy cập đầy đủ tính năng và tài khoản "User" chỉ có thể xem dữ liệu phân tích, chỉnh sửa, nâng cấp hoặc phát hành ứng dụng. Việc bổ sung thêm tính năng này sẽ giúp cho các công ty có thể dễ dàng phân quyền tải khoản cho nhân viên chớ không chỉ có 1 tài khoản duy nhất như trước.

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: