Chương trình với cái tên đã nối lên tất cả. Khóa các chương trình đã bảo vệ chiếc điện thoại của bạn. Bạn không muốn 1 số ứng dụng bị dễ dàng mở lên thì có thể khóa mật khẩu cho chúng.

When launching a protected app, it will throw a fake crash error which may mislead guest user into thinking that your app has a glitch or something. So it can stop guest from using your protected app in a natural manner. But owner can clear it through several secret ways, also including password protection.
Keyword: Application Protection, App Protector, AppLock, AppLocker
# NOTE
You also can try ‘Invisible Protector’ or ‘Invisible Protector II’. Iivisible Protector is widget version of App Locker II. There are almost all same except the widget version will not show app icon on the launcher screen which make it even more secret. Invisible Protector II is a dialer launch version, it even won’t show icon in Widget menu and need dial ‘#999′ to launch it.
Recent changes:
# 2.5.1 Avoid bypassed by Search key
Link: A254.zip
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: