Ứng dụng giúp bạn quản lý những websites yeeu thích tốt hơn. Dể dàng biến thành ứng dụng đọc báo với nhứng trang báo mạng lớp trong mục suggestions
https://play.google.com/store/apps/d...yfavoritesites

https://youtube.com/watch?v=ZVZOOCr0aW0

Chủ đề tương tự: