Download: https://play.google.com/store/apps/d...n.grdwallpaper

Tạo color & gradient Wallpaper với :

+ Single color: Bạn có thể chọn màu theo HSV hay ARGB và tùy chỉnh nó dễ dàng.

+ Linear Gradient: Bạn có thể tạo gradient wallpaper với nhiều màu khác nhau.Và tùy chỉnh góc độ của nó.

+ Radial Gradient: Bạn có thể thay đổi độ lớn và vị trí của tâm hình nền.

+ Standard Gradient: Tạo wallpaper theo dải màu chuẩn

Download: https://play.google.com/store/apps/d...n.grdwallpaper

Chủ đề tương tự: