Widget thời tiết được lấy từ điện thoại LG Optimus 2X nhé các bạn.

Link: Hotfile.com: One click file hosting: signedTodayBriefingWidget.apk


Chủ đề tương tự: