Hơn 1300 biểu tượng và phát triển. Tất cả trong hình thức XHDPI.
Làm việc với Nova Launcher, Apex Launcher, Go Launcher, ADW Launcher .
Để áp dụng các chủ đề bạn làm:


  1. Apex Launcher: Go to Apex settings > Theme settings
  2. Nova Launcher: Go to Nova Settings > Look and feel > Icon Theme
  3. Go LauncherEX: On the home screen, press MENU > Themes > Installed
  4. ADW Launcher: On the home screen, press MENU > More > ADWSettings > Themes Preferences > Select your theme
  5. Choose the Icons Pack from the list and apply it.

To individually change any app's icon:

  1. Nova/Apex: Long press that app icon > Edit > tap the icon > Icon Pack. Select the theme from the list and from there, you can select any icon.
  2. Go LauncherEX: Long press that app icon > Replace > Select theme from the top left corner dropdown > Select any of the icon.
  3. ADW Launcher: Individual icon selection currently doesn't work on ADW for this pack.

See the instructions in the video below.

Hình ảnh minh hoạ :Download : 30Mb APKChủ đề tương tự: