Nhà mạng Sprint hôm nay đã tiến hành nâng cấp phần mềm cho chiếc điện thoại Samsung Moment. Bạn nâng cấp này giúp cho điện thoại giải quyết 1 số lỗi nhỏ phát sinh. Người dùng chiếc điện thoại này sẽ nhận bản nâng cấp thông qua OTA từ hôm qua và sẽ hoàn thành việc nâng cấp vào tuần tới. Sau khi nâng cấp xong thì người dùng sẽ có firmware mới với phiên bản S:M900.8.OS.DI06.

Những lỗi đã đươc sửa sau khi nâng cấp:

  • Đã sửa lỗi khi hoạt động sử dụng ở chế độ trên máy bay.
  • Sửa lỗi trình duyệt web Skyfire.
  • Thêm chức nâng chọn tất cả (Select All) để chuyển danh bạ bằng kết nối Bluetooth.

Thông báo chính thức từ nhà mạng Sprint: http://community.sprint.com/baw/thre...reqsorting=dec
Tham khảo: Sprint
Chủ đề tương tự: