như tiêu đề. galaxi mini s5570i
giờ up rom gì là thích hợp nhất. máy mình gjờ đang là rom 2.3.6.
thank mn nhiều

Chủ đề tương tự: