Thân Ad,
Khi dùng PhoenixCard burn vào thẻ nhớ hoàn tất. Khi gắn thẻ nhớ vào máy Kingcom C75 chip A13 báo lỗi:
sprite update error: failed to scan flash information
sprite update error: current card sprite failed
now hold the machine

Xin Ad cách khắc phục. TKS

Chủ đề tương tự: