Em đang tìm học cách đăng nhập bằng firebase qua phone login nhưng gặp lỗi là khi để bản debug thì login được nhưng khi build bản sign thì lỗi không đăng nhập được nữa.
Các cao nhân chỉ em với. Em đã add SHA-1 vào firebase rồi nhưng vẫn không được