Các bạn cho mình hỏi là làm sao để xem lại mật khẩu đã nhập vào Facebook (ở App bên ngoài màn hình chính lẫn trong Cài đặt). Facebook mình vào vẫn bình thường chưa logout nhé. Sợ khi logout ra nhập lại mật khẩu không đúng.

dropbox.com/s/6wv8vktsmzfu93m/Screenshot_2015-08-07-02-20-09.jpg
dropbox.com/s/mo9dgi1oqhs31ze/Screenshot_2015-08-07-02-20-18.jpg

Chủ đề tương tự: