Moi nguoi cho minh hoi ti ve button,minh keo thả 3 button ở 3 vi tri khac nhau,nhung luc build ra 3 cái do lai năm chung 1 cho,lam cach nao de dinh vi tri các button vay may ban.

Chủ đề tương tự: