Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Bluetooth] Giao tiếp giữa Anroid phone với MCU qua Bluetooth


 1. #1
  Thành Viên Mới Avatar của SnapDragon
  Tham gia
  Sep 2014
  Bài gửi
  4

  [Bluetooth] Giao tiếp giữa Anroid phone với MCU qua Bluetooth

  Hiện tại mình đang biết code giao tiếp giữa Android với MCU qua bluetooth,cách MCU truyền qua bluetooth thì không cần quan tâm,code mình quan tâm là "Code" cho android nhận dữ liệu,nhưng mình không biết sai phần nào,mong mọi người giúp.
  Mã:
  package com.example.bluetooth;
  
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.OutputStream;
  import java.lang.reflect.Method;
  import java.util.UUID;
  
  import com.example.bluetooth;
  
  import android.app.Activity;
  import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
  import android.bluetooth.BluetoothDevice;
  import android.bluetooth.BluetoothSocket;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Build;
  import android.os.Bundle;
  import android.os.Handler;
  import android.util.Log;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
  
  public class MainActivity extends Activity {
   private static final String TAG = "bluetooth";
  
  
   TextView txtMCU;
   Handler h;
  
   final int RECIEVE_MESSAGE = 1;    // Status for Handler
   private BluetoothAdapter btAdapter = null;
   private BluetoothSocket btSocket = null;
   private StringBuilder sb = new StringBuilder();
  
   private ConnectedThread mConnectedThread;
  
   // SPP UUID service
   private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");
  
   // MAC-address of Bluetooth module 
   private static String address = "00:15:FF:F2:19:5F";
  
   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  
    setContentView(R.layout.activity_main);
  
    txtArduino = (TextView) findViewById(R.id.txtMCU);   
  
    h = new Handler() {
      public void handleMessage(android.os.Message msg) {
          byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
          String strIncom = new String(readBuf, 0, msg.arg1);         // create string from bytes array
          sb.append(strIncom);                        // append string
          int endOfLineIndex = sb.indexOf("\r\n");              // determine the end-of-line
          if (endOfLineIndex > 0) {                      // if end-of-line,
            String sbprint = sb.substring(0, endOfLineIndex);        // extract string
            sb.delete(0, sb.length());                   // and clear
            txtArduino.setText("Data from MCU: " + sbprint);      // update TextView
  
          }
          //Log.d(TAG, "...String:"+ sb.toString() + "Byte:" + msg.arg1 + "...");
          break;
        }
      };
    };
  
    btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();    // get Bluetooth adapter
    checkBTState();
  
  
  
  
  
   private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice device) throws IOException {
     if(Build.VERSION.SDK_INT >= 10){
       try {
         final Method m = device.getClass().getMethod("createInsecureRfcommSocketToServiceRecord", new Class[] { UUID.class });
         return (BluetoothSocket) m.invoke(device, MY_UUID);
       } catch (Exception e) {
         Log.e(TAG, "Could not create Insecure RFComm Connection",e);
       }
     }
     return device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
   }
  
   @Override
   public void onResume() {
    super.onResume();
  
    Log.d(TAG, "...onResume - try connect...");
  
    // Set up a pointer to the remote node using it's address.
    BluetoothDevice device = btAdapter.getRemoteDevice(address);
  
    // Two things are needed to make a connection:
    //  A MAC address, which we got above.
    //  A Service ID or UUID. In this case we are using the
    //   UUID for SPP.
  
    try {
      btSocket = createBluetoothSocket(device);
    } catch (IOException e) {
      errorExit("Fatal Error", "In onResume() and socket create failed: " + e.getMessage() + ".");
    }
  
    // Discovery is resource intensive. Make sure it isn't going on
    // when you attempt to connect and pass your message.
    btAdapter.cancelDiscovery();
  
    // Establish the connection. This will block until it connects.
    Log.d(TAG, "...Connecting...");
    try {
     btSocket.connect();
     Log.d(TAG, "....Connection ok...");
    } catch (IOException e) {
     try {
      btSocket.close();
     } catch (IOException e2) {
      errorExit("Fatal Error", "In onResume() and unable to close socket during connection failure" + e2.getMessage() + ".");
     }
    }
  
    // Create a data stream so we can talk to server.
    Log.d(TAG, "...Create Socket...");
  
    mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket);
    mConnectedThread.start();
   }
  
   @Override
   public void onPause() {
    super.onPause();
  
    Log.d(TAG, "...In onPause()...");
  
    try   {
     btSocket.close();
    } catch (IOException e2) {
     errorExit("Fatal Error", "In onPause() and failed to close socket." + e2.getMessage() + ".");
    }
   }
  
   private void checkBTState() {
    // Check for Bluetooth support and then check to make sure it is turned on
    // Emulator doesn't support Bluetooth and will return null
    if(btAdapter==null) { 
     errorExit("Fatal Error", "Bluetooth not support");
    } else {
     if (btAdapter.isEnabled()) {
      Log.d(TAG, "...Bluetooth ON...");
     } else {
      //Prompt user to turn on Bluetooth
      Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
      startActivityForResult(enableBtIntent, 1);
     }
    }
   }
  
   private void errorExit(String title, String message){
    Toast.makeText(getBaseContext(), title + " - " + message, Toast.LENGTH_LONG).show();
    finish();
   }
  
   private class ConnectedThread extends Thread {
      private final InputStream mmInStream;
      private final OutputStream mmOutStream;
  
      public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {
        InputStream tmpIn = null;
        OutputStream tmpOut = null;
  
        // Get the input and output streams, using temp objects because
        // member streams are final
        try {
          tmpIn = socket.getInputStream();
          tmpOut = socket.getOutputStream();
        } catch (IOException e) { }
  
        mmInStream = tmpIn;
        mmOutStream = tmpOut;
      }
  
      public void run() {
        byte[] buffer = new byte[256]; // buffer store for the stream
        int bytes; // bytes returned from read()
  
        // Keep listening to the InputStream until an exception occurs
        while (true) {
          try {
            // Read from the InputStream
            bytes = mmInStream.read(buffer);    // Get number of bytes and message in "buffer"
            h.obtainMessage(RECIEVE_MESSAGE, bytes, -1, buffer).sendToTarget();   // Send to message queue Handler
          } catch (IOException e) {
            break;
          }
        }
      }
  
      /* Call this from the main activity to send data to the remote device */
      public void write(String message) {
        Log.d(TAG, "...Data to send: " + message + "...");
        byte[] msgBuffer = message.getBytes();
        try {
          mmOutStream.write(msgBuffer);
        } catch (IOException e) {
          Log.d(TAG, "...Error data send: " + e.getMessage() + "...");   
         }
      }
    }
  }
  Or ai có code mẫu về phần nhận dữ liệu trên android qua bluetooth thì share giúp mìh (Có hậu tạ)

  Chủ đề tương tự:


 2. #2
  Thành Viên Mới Avatar của cu_dom
  Tham gia
  Dec 2011
  Bài gửi
  1
  Giao tiếp bluetooth bằng socket thì bạn ghi nhớ một điều tối quan trọng mà mình từng vấp, không phải bạn gửi bao nhiêu hoặc packet gửi đi như thế nào mà phía nhận đọc một lần sẽ nhận được hết, bắt buộc bạn phải viết code kiểm tra nghiêm ngặt bên phía nhận, khi nào đầy đủ dữ liệu của packet vừa gửi thì mới đọc stream cho packet tiếp theo. 3. #3
  Thành Viên Chính Thức Avatar của zaizaixinhtrai
  Tham gia
  Sep 2012
  Bài gửi
  68
  Hi, Có ai có code gửi file từ máy android tới Pc thông qua Bluetooth không, cho mình xin với.Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •