em có 1 chuỗi
String a="DK SV1 SV2 SV3 SV4 SV5";

Trong bảng csdl có 3 dòng có cú pháp là:
1. DK SV1
2 DK SV1 SV2
3 DK SV1 SV2 SV3

--> vậy em làm thế nào khi chuỗi a="DK SV1 "--> thì lấy dữ liệu tương ứng với 1
a="DK SV1 SV2"-->thì lấy dữ liệu tương ứng với 2
a="DK SV1 SV2 Sv3"-->thì lấy dữ liệu tương ứng với 3
Cam ơn các anh nhiều a

Chủ đề tương tự: