ai cho mình xin code tạo khung login với
gồm có 1 edittext,1 button. khi điền vào edittext là admin và click vào button thì sẽ hiển thị thông báo thành công.

Chủ đề tương tự: