Xử lý sự kiện không thông qua button.
Mình gửi dữ liệu "1" vào thì hiện imageview1, gửi 2 thì hiện imageview2...
Có ai giúp mình đoạn code đó với. Thanks all..........

Chủ đề tương tự: