Chào mọi người, mình muốn hỏi về cách chèn module cho hiển thị trong layout chung của Zend 2.0.
- mình có tạo module Danhmuc để hiện danh mục sản phẩm ( khi chạy localhost/zend/danhmuc thì nó hiện ra được danh sách danh mục)
- mình muốn include file index.phtml của module Danhmuc vào file layout.phtml của module Applidation để chạy giao diện chính.
- mình xem tài liệu hướng dẫn trên mạng và chỉnh :

module/Application/config/module.config.php

'view_manager' => array(
'display_not_found_reason' => true,
'display_exceptions' => true,
'doctype' => 'HTML5',
'not_found_template' => 'error/404',
'exception_template' => 'error/index',
'template_map' => array(
'layout/layout' => __DIR__ . '/../view/layout/layout.phtml',
'application/index/index' => __DIR__ . '/../view/application/index/index.phtml',
'error/404' => __DIR__ . '/../view/error/404.phtml',
'error/index' => __DIR__ . '/../view/error/index.phtml',
'layout/menuleft' => __DIR__ . '../../../danhmuc/view/danhmuc/danhmuc/index.phtml', // em thêm phần này để gọi giao diện danh mục ra
),
'template_path_stack' => array(
__DIR__ . '/../view',
),
),

module/Application/view/layout/layout.phtml

mình sử dụng đoạn này để include file index.phtml của danh mục vào
<?php echo $this->render('layout/menuleft') ?>

Khi chạy nó include được giao diện nhưng nó không hiểu biến $danhmuc mình sử dụng trong file controller của module Danhmuc.Mình phải thêm phần nào để load được file index.phtml của module Danhmuc ?
Cám ơn mọi người giúp mình, mình đang cần gấp.

website ban hang php ,website bán hàng php, cau truc website ban hang, cd hay

Chủ đề tương tự: