Mình mới bắt đầu học lập trình android. Mong mọi người giải thích giúp mình ý nghĩa dòng "android:id="@+id/minute_edit".
Mình không hiểu @+id ở đây nghĩa là gì
.Chủ đề tương tự: