hào anh/ chị trong diễn đàn, em có 1 vấn đề cần giải đáp cụ thể như sau:
Hiện em đã viết được 1 ứng dụng truyền nhận dữ liệu từ điện thoại với máy tính bằng mạng lan được rồi. Giờ em muốn phát triển thêm là truyền nhận được bằng đường Internet, nhưng em chưa hình dung được cách truyền nhận như thế nào. Theo em được biết thì mình phải đăng ký 1 host free trên web... nhưng em vẫn chưa hiểu lắm và lúc viết code thì phải đưa code vào như thế nào.
Đây là 1 ví dụ của em. Giao diện trên Android là 1 ToggleButton, khi Button được nhấn ON thì nó sẽ gửi số 1 tới máy tính, nhấn OFF gửi số 0 tới máy tính bằng wifi lan.
client.java
Mã:
public class LivingroomActivity extends Activity {
  public static int tt1;
  private Socket clientSocket;


  private static final int SERVERPORT = 9999;
  private static final String SERVER_IP = "192.168.0.100";//địa chỉ IP của máy tính


  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_livingroom);    
    
    new Thread(new ClientThread()).start();
    
    final ToggleButton btnLvroom = (ToggleButton)findViewById(R.id.btnLvroom);
    
    btnLvroom.setOnClickListener(new OnClickListener() {            
      public void onClick(View v) {
        try{    
          if(btnLvroom.isChecked()) tt1 = 1; //khi ToggleButton nhấn ON thì gửi số 1 cho PC        
          else tt1=0;  //nhấn OFF thì gửi số )            
          PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(
              new OutputStreamWriter(clientSocket.getOutputStream())),
              true);
          out.println(tt1);            
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });  
  }
    
  class ClientThread implements Runnable {
    @Override
    public void run() {      
      try {
        InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(SERVER_IP);
        clientSocket = new Socket(serverAddr, SERVERPORT);


      } catch (UnknownHostException e1) {
        e1.printStackTrace();
      } catch (IOException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

Server.java
Mã:
public class Server { 
  public static void main(String args[]) 
  { 
     try { 
      String cau;// Cau tu client gui toi
      StringBuilder str;
      ServerSocket ss = new ServerSocket(9999);// Tao cong 9999 de server lang nghe 
      Socket connectionSocket= ss.accept(); 
      while (true)// Cho client ket noi 
      { 
        
        BufferedReader inFormUser= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));// Tao input stream 
        BufferedReader fromClient= new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));// Tao input stream 
        DataOutputStream sendToClient= new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());// Tao output stream
        while (true) 
        { 


          cau = fromClient.readLine(); //nhan chuoi tu client dua vao bien "cau"
          System.out.println("FROM CLIENT: "+cau);// In ra chuỗi server nhận đc từ client 
          if (cau.equalsIgnoreCase("quit")) 
            break;                    
        } 


      } 
    } catch (IOException e) { 
      System.out.println("Exception: " + e.getMessage()); 
    } 
   
  } 
}Chủ đề tương tự: