mình viết 1 chương trình nghe nhạc mini, có làm cái phần seekbar nhưng bị lỗi mong cả nhà sửa giúp:
đây là layout:

Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent" >
 
  <TextView
    android:id="@+id/text_shown"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="120px"
    android:text=""
    android:textSize="42px" />
 
  <SeekBar
    android:id="@+id/seek_bar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true" />
 
  <Button
    android:id="@+id/play_button"
    android:layout_width="120px"
    android:layout_height="60px"
    android:layout_below="@+id/seek_bar"
    android:layout_marginTop="60px"
    android:gravity="center"
    android:text="Play" />
 
  <Button
    android:id="@+id/pause_button"
    android:layout_width="120px"
    android:layout_height="60px"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/seek_bar"
    android:layout_marginTop="60px"
    android:text="Pause" />
 
</RelativeLayout>
đây là chương trình:
Mã:
package com.nkm.mediaplayback;

import android.app.Activity;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
 
public class MediaPlaybackActivity extends Activity implements OnClickListener {
  SeekBar seek_bar;
  Button play_button, pause_button;
  MediaPlayer player;
  TextView text_shown;
  Handler seekHandler = new Handler();
 
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    getInit();
    seekUpdation();
  }
 
  public void getInit() {
    seek_bar = (SeekBar) findViewById(R.id.seek_bar);
    play_button = (Button) findViewById(R.id.play_button);
    pause_button = (Button) findViewById(R.id.pause_button);
    text_shown = (TextView) findViewById(R.id.text_shown);
    play_button.setOnClickListener(this);
    pause_button.setOnClickListener(this);
    player = MediaPlayer.create(this, R.raw.a);
    seek_bar.setMax(player.getDuration());
 
  }
 
  Runnable run = new Runnable() {
 
    @Override
    public void run() {
      seekUpdation();
    }
  };
 
  public void seekUpdation() {
 
    seek_bar.setProgress(player.getCurrentPosition());
    seekHandler.postDelayed(run, 1000);
  }
 
  @Override
  public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()) {
    case R.id.play_button:
      text_shown.setText("Playing...");
      player.start();
      break;
    case R.id.pause_button:
      player.pause();
      text_shown.setText("Paused...");
    }
 
  }}


Chủ đề tương tự: