Chào tất cả các bạn!


Hiện tại mình làm demo nhỏ về webservice + json với chức năng : Click vào menu thì call AsyncTask để load dữ liệu json từ mạng vào Listview
- Sử dụng lớp JSONParser (cái này trên mạng có nhiều).
- Dữ liệu json từ PHP với limit 50 record.
- Sữ dụng AsyncTask để load tất cả 50 record lên ListView cùng 1 lúc


Mình gặp phải 2 vấn đề:


- Mình muốn tại một thời điểm chỉ load lên 10 item, khi kéo xuống cùng listview sẽ load tiếp 10 item nữa (Tự động load không phải click button footer), và 50 thì dừng.
- Hiện tại khi click vào menu thì load dữ liệu từ mạng xuống, có cách nào chỉ check 1 lần đầu tiên rồi cache lại giống web vậy, để các lần khác ko pải nhất thiết lại load từ mạng, khi nào có sự thây đổi dữ liệu mới thì cập nhật lại


Hy vọng các bạn chỉ giáo !

Chủ đề tương tự: