Xin chào các bạn
Mình có gắp chút khó khăn khi lập trình một ứng dụng
Mình có làm một cơ sở dữ liệu trong đó có 1 bảng chứa id, đường dẫn ảnh (chuối String), xStart, yStart, xEnd, yEnd. Các vị trí x, y là giá trị cách màn hình để xét vị trí trong khi kéo thả.
Mình muốn load nhiều ảnh ra ngoài màn hình với giá trị xStart, yStart để kéo thả tới vị trí xEnd, yEnd. có 1 nút để next load những tấm ảnh mới
Ví dụ load lần 1: 4 ảnh. Ấn nút next load 6 ảnh. Mà những tấm ảnh lấy đường dẫn trong cơ sở dữ liệu. Giống như trò chơi này
Kids Preschool Puzzle & Words (Android) - YouTube
Bạn nào có ý tưởng, code tham khảo cho mình xin được không ?
gmail mình : ngochuy.mmt@gmail.com
Mình xin cảm ơn các bạn

Chủ đề tương tự: