Mình có sử dụng 1 cái notification khi click vào button thì hiện ra. Bay h mình muốn tạo 1 cái notification như facebook app khi có 1 thông báo mới thì nó sẽ tự động hiện ra không cần phải dùng button click.

Chủ đề tương tự: