Hướng lập sử dụng tab trong lập trình android
Download
source code
download