Đây là yêu cầu mong ai biết giúp em với

Màn hình 1 (MH1) bao gồm:
- 1 ListView hiển thị danh sách các sinh viên
- Một EditText để serch sinh viên
- Một button có tên là “Add new” khi click vào đó sẽ chuyển đến màn hình thêm mới sinh viên.
- Khi người dùng chọn một item từ danh sách sinh viên sẽ chuyển đến MH3 để hiển thị thông tin sinh viên đó.
Màn hình 2 (MH2) là màn hình để thêm mới sinh viên bao gồm:
- Các fields: Họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh (DatePicker), nơi sinh(Là một dropdown list chọn những tỉnh có sẵn trong danh sách ví dụ: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, …)
- Một button có tên là “Add” khi click vào sẽ kiểm tra thông tin mà người dùng nhập vào có field nào empty hay không. Nếu có thì hiển thị ra lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. Ngược lại sẽ chuyển người dùng trở về MH1 và cập nhật lại danh sách sinh viên sao cho có tên của sinh viên mới được thêm vào.
Màn hình 3 (MH3) là màn hình hiển thị thông tin sinh viên.
- Màn hình này sẽ hiển thị toàn bộ các fields của sinh viên nhưng dưới dạng read-only không cho người dùng chỉnh sửa.
- Có một button có tên là “Edit” khi click vào sẽ chuyển đến MH4 để cập nhật thông tin sinh viên
Màn hình 4 (MH4) là màn hình cập nhật thông tin sinh viên
- Hiển thị toàn bộ các fields của sinh viên đó
- Một button có tên “Update” để cập nhật thông tin sinh viên đó.
- Sau khi cập nhật xong sẽ quay về màn hình chính (MH1) và cập nhật lại thông tin của sinh viên đó trên list view.

Chủ đề tương tự: