Một số tài liệu hướng dẫn code cơ bản về android
-Các cách viết các hàm xử lý cơ bản
Download

Source code:
Download

Chủ đề tương tự: